.: پـــــــــــــــــدر :.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
گل سرخ پژمرده . . . .

دوباره بر قلب تو انداخت نظر چشم دلتنگ دلم بوسه ی بر جای مانده زقبل میزند همواره لب من چنین سوده ام از من مپرسید سوال این قرار من بود هر جا روم این بهتر