دعاي روز چهاردهم...

دعاي روز چهاردهم

دعای روز چهاردهم

خدایا در این روز مرا به لغزشهایم مؤاخذه مفرما وعذر خبط وخطایم بپذیر ومرا هدف تیرهای وآفتهای عالم قرارر مده به حق عزت وجلالت اب عزت بخش اهل اسلام .

/ 2 نظر / 11 بازدید
گل سرخ پژمرده . . . .

سلام سلامت باشی مويد پر مهر سربلند مهر ورز مهرانگيز مهرشاد مهربان ای دل از خوبان زده لبخند لبخند بجمالت جاودانه