. ...اگر سهم من از اين همه ستاره فقط سوسوي غريبي است، غمي نيست. همين ‏انتظار رسيدن شب برايم كافيست